De MR

De cbs 'de Wiekslag' heeft een actieve medezeggenschapsraad(MR) waar zowel ouders (2 leden) als personeelsleden (eveneens 2 leden) in zitten zoals de wet op de Medezeggenschap voor scholen (WMS) bepaalt.

De ouders zijn gekozen tijdens een MR-verkiezing die tenminste één keer in de twee jaar wordt gehouden. Dit in tegenstelling tot de leerkrachten. Die worden door het team aangewezen. De zittingsduur is wel gelijk, namelijk vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor maximaal nog vier jaren.

De MR van 'de Wiekslag' komt in principe elke maand bijeen. Zij bespreekt dan met name de beleidsmatige onderwerpen die voor advies of instemming aan de MR voor gelegd moeten worden door het bestuur. Hierbij kan gedacht worden aan de begroting van de school, vakantieregeling, formatie, schoolgids, schooltijden en de overblijfsituatie.

De notulen van de MR-vergadering worden na vaststelling via de mail naar ouders die daarin geïnteresseerd zijn verstuurd, zodat ook zij op de hoogte kunnen blijven van de beslissingen en adviezen van de MR.

Ook de komende jaren zal de MR zich enthousiast, maar wel kritisch op blijven stellen als het gaat om belangrijke beslissingen binnen de school.

De MR-leden kunnen altijd op school of via de mail benaderd worden voor vragen, suggesties of zaken die besproken moeten worden binnen de MR. Wij horen graag wat er leeft, waar de zorgpunten zitten en uiteraard horen we ook graag van u wat er goed gaat.
Ons e-mailadres is: mr@cbsdewiekslag.nl Mocht u geïnteresseerd zijn in de MR-notulen, stuurt u ons dan even een mailtje?

Om van elkaar te kunnen leren en ook om samen op te kunnen trekken hebben we overleg met de MR-en van de andere verenigingen/stichting uit de gemeenten Hardenberg en Coevorden. Met name het onderwerp passend onderwijs en zaken rondom het zorgplan van de afdeling Coevorden-Hardenberg van het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht staan dan centraal.

Oudergeleding:

  • Aafke Hugen (voorzitter)
  • Barry Meulenkamp (secretaris)

Personeelsgeleding:

  • Saskia Holtvluwer
  • Janet Bouwmann